Thông Tin Chi Tiết
Với sự kiện tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo về lĩnh vực đất thông qua Inter - Laboratory Proficiency Programme, vừa qua, phòng Phân tích Trung tâm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã nhận Chứng nhận đạt chuẩn trong thử nghiệm thành thạo Quốc tế của tổ chức ASPAC (Australasian Soil And Plant Analysis Council).

Các phương pháp phân tích được chứng nhận thành thạo lần này gồm:
- Air-dry Moist Content (%)
- Bray P (mg/kg)
- Organic Carbon W&B (%)
- pH water (pH unit)